1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dla kandydata

Informacje dla kandydatów.

Czytaj więcej »

Dla studenta

Informacje dla studentów.

Czytaj więcej »

Dla wykładowcy

Informacje dla prowadzących.

Czytaj więcej »

Biuro Karier

Absolwenci, pracodawcy.

Czytaj więcej »

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
(oligofrenopedagogika) / Edukacja wczesnoszkolna (specjalność nauczycielska)
        
Studenci wybierający tę specjalność przyswajają sobie szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne umożliwiające im przeprowadzanie diagnozy właściwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ustalenie skutecznych metod i technik oddziaływania terapeutycznego na te osoby w środowisku rodzinnym, szkolnym, pozaszkolnym, podejmowanie czynności związanych z programowaniem i realizowaniem oddziaływań edukacyjnych i rehabilitacyjnych w placówkach integracyjnych i szkolnictwa ogólnodostępnego oraz specjalnego,  w których przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Ukończenie studiów stwarza możliwości zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje   do pracy na stanowisku:

  • nauczyciela  w  przedszkolach (oddziałach) specjalnych  dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, w szkołach podstawowych i gimnazjach specjalnych dla osób  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, w szkołach podstawowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych,
  • nauczyciela wspierającego w przedszkolach (oddziałach)  integracyjnych, w szkołach integracyjnych,
  • terapeuty – pedagoga specjalnego w ośrodku wczesnej interwencji, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznych, środowiskowych domach samopomocy. Przejdź do oferty edukacyjnej w Kielcach
Przejdź do oferty edukacyjnej w Myślenicach

 

Ostatnio dodane

 

 

 

 

 

 

               kliknij...

Skąd uzyskałeś informację o Uczelni?