Skip to main content

NAUKA DLA PRAKTYKI
Interdyscyplinarny projekt współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej ze środowiskiem oświatowym.

I Konferencja szkoleniowaJAKOŚĆ ZARZĄDZANIA – NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE

31 stycznia 2018 r. godz. 9.30

Prelegenci
Prof. dr hab. Tadeusz Wawak - Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarzadzania, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1970 r. Wybrane zainteresowania naukowe: Ekonomika jakości, kompleksowe zarządzanie przez jakość i zapewnienie jakości w organizacjach i urzędach administracji publicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; Ekonomika i zarządzanie w szkolnictwie wyższym w warunkach Procesu Bolońskiego i tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz zaleceń Unii Europejskiej. Laureat – III edycji Konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości, Kategoria Nauka w 2000 roku. Promotor i recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Autor i współautor kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych.


Mgr Stefan Kolawiński - Burmistrz miasta Bochnia. Rodowity bochnianin, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Przez większość życia zawodowego związany z edukacją, jako nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bochni. W latach 1998-2004 dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich. Od 2004 do 2007 roku prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bochni. W latach 2008-2010 pracował jako nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach. Radny miejski w kadencji 1998-2002. Burmistrz Miasta Bochnia od 2010 roku.


Dr Eliza Sułkiewicz - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, pracownik StSW w Kielcach. Zainteresowania naukowe: innowacje, transfer wiedzy i technologii, edukacja. Prezes Fundacji Przeciwdziałającej Wykluczeniu Społecznemu MIĘDZY NAMI. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami unijnymi; kierownik projektów z obszaru promocji i transferu technologii oraz edukacji. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.


Dr Emilia Sieńko-Kułakowska - Dziekan Wydziału w Bochni Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach (od 2015), wcześniej zatrudniona na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz WSZ w Rzeszowie. Afiliowany wykładowca MOC przy HBS, USA (od 2013). Kierownik merytoryczny międzynarodowego projektu: Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i trwałego rozwoju regionalnego. Ponadto kierownik projektów badawczych i ekspert z dziedziny finansowania innowacji. Trener umiejętności miękkich i przedsiębiorczości w projekcie dla młodzieży szkół średnich, realizowanym przez Promar Internetional. Zainteresowania naukowe: zarządzanie finansami, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, e-biznes, e-marketing. Autorka kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych.


Dr Joanna Telus - Dziekan Wydziału Pedagogicznego StSW w Kielcach. Zrealizowała bardzo dużo szkoleń menadżerskich. Pracowała również z bezrobotnymi, dziećmi czy rodzinami w sytuacji trudnej. Jej zainteresowania naukowe i praktyka koncentruje się na mediacjach i rozwoju człowieka: małego i dużego, menadżera i osoby bezrobotnej. Pracuje z bardzo różnymi grupami zawodowymi. Mając tak różne doświadczenia dysponuje sporą wiedzą praktyczną. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.


Dr Katarzyna Maj-Waśniowska - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe: finanse, finanse publiczne, systemy podatkowe, finanse samorządu terytorialnego, finanse oświaty. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.


Dr Elżbieta Męcina-Bednarek - pedagog, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, starszy wykładowca Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, autorka licznych publikacji z zakresu pedagogiki, w tym książek, artykułów, opracowań popularno-naukowych i dydaktycznych. Współautorka i realizatorka wielu programów unijnych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz poprawę jakości kształcenia. Uczestniczka i jednocześnie organizator licznych konferencji naukowych, dydaktycznych, seminariów, szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli. Główne kierunki jej zainteresowań koncentrują się wokół zagadnień dotyczących nauczyciela, wychowawcy, dziecka i jego rozwoju, a więc wychowania, edukacji, innowacyjności na płaszczyźnie pedagogiki, diagnozy, terapii, resocjalizacji, metodologii badań różnych zjawisk natury społecznej, np. uzależnień, agresji, wykluczenia społecznego, eurosieroctwa i innych. Właściciel i dyrektor niepublicznych szkół i przedszkoli oraz ośrodka szkoleń, zaangażowana w działalność społeczną fundacji i stowarzyszeń.


Dr Tomasz Konopka - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracownik dydaktyczny Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Od 22 lat wykładowca akademicki. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo społeczne i społeczności lokalnych, pedagogika społeczna i porównawcza. Od 1997 roku trener szkoleń menedżerskich Szkoły Zarządzania i Marketingu w Kielcach w zakresie komunikacji społecznej i negocjacji.

Cel konferencji


"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin

Podniesienie jakości i zwiększenie efektywności inwestycji w edukację to jeden z głównych celów strategicznych, mających znaczenie dla rynku pracy, spójności społecznej oraz sukcesu gospodarczego i społecznego Polski. Jakość zarządzania placówkami oświatowymi jest ściśle skorelowana z podnoszeniem jakości nauczania i uczenia się.


Tylko dobrze zarządzane placówki edukacyjne są w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego społeczeństwa, które żyje w dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie:

 • mamy nieograniczony dostęp do informacji i coraz bardziej zaawansowane technologie,
 • człowiekowi trudno zrozumieć globalistyczne procesy których, efektem są np. migracje,
 • zagrożenia ekologiczne dotykają nas na co dzień np. poprzez smog,
 • nieustanne i nieprzewidywalne zmiany, dotyczą także przekształceń w systemie edukacji,
 • społeczne oczekiwania są zawsze w kontekście wysokich standardów jakości,
 • dynamicznie zmienia się rynek pracy - 50% dzieci, które zaczęły w tym roku edukację będą pracować w zawodach, których jeszcze nie znamy,
 • komunikacja, współpraca, budowanie relacji międzykulturowych – stają się kluczowymi kompetencjami,
 • zmiany powodują, że wszyscy musimy uczyć się całe życie.

Wysoka jakość zarządzania placówką oświatową prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów, tak ważnych dla współczesnego człowieka. Jednocześnie współpraca placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.


Celem konferencji jest analiza, refleksja i diagnoza nad jakością zarządzania w placówkach oświatowych w kontekście reformy systemu i nowych rozwiązań edukacyjnych oraz wyzwań cywilizacyjnych współczesnego społeczeństwa.


Konferencja będzie płaszczyzną korelacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w postaci wykładów i dyskusji panelowych - warsztatów. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.


Program konferencji


                                                                                                            
 • Ekonomia jakości zarządzania
 • Wdrażanie zmian w procesie reformy szkolnictwa na terenie powiatu bocheńskiego – aspekt jakości zarzadzania
 • Placówki oświatowe w sieci, czyli jak zarządzać wizerunkiem - możliwości i zagrożenia
 • Nowoczesne kształcenie a wymagania rynku – kompetencje przyszłości
 • System kształcenia kadr edukacyjnych
 • Warsztaty:
 • Kompetencje przyszłości
 • Relacje społeczne – umiejętności i zagrożenia
 • Zarzadzanie innowacjami dydaktycznymi
 • Współczesne wyzwania dla systemu edukacji w Polsce

Zgłoś swoje uczestnictwo w konferencji • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Staropolską Szkołę Wyższą informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby zarejestrowane na konferencję otrzymają potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres email podany w formularzu.

   Potwierdzam wyrażenie powyższych zgód i chcę się zarejestrować.


Patronat nad konferencja objęli Burmistrz Miasta Bochnia i Starosta Powiatu Bocheńskiego.