Nauka dla praktyki

interdyscyplinarny projekt współpracy

Staropolskiej Szkoły Wyższej

ze środowiskiem oświatowym

 

Cele projektu

Głównym celem projektu realizowanego przez Staropolską Szkołę Wyższą jest integracja uczelni ze środowiskiem oświatowym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska oświatowego i podejmowanie inicjatyw, które mogą je zrealizować. Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom stojącym przez szkołami. W ramach realizacji projektu uczelnia będzie podejmować zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku oświatowym, których podstawowym założeniem jest wspieranie doskonalenia nauczycieli, rozwoju organizacyjnego szkół oraz działania na rzecz uczniów i rodziców. 

Projekt zakłada organizację cyklu 5 konferencji szkoleniowych skierowanych do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, dyrektorów szkół oraz wychowawców i dyrektorów ośrodków wychowawczych. Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej i oświatowej w zakresie wychowania. W szczególności konferencje szkoleniowe uwzględniać będą najbardziej aktualne wyzwania stojące przed oświata i edukacją takie jak rozwiązywanie konfliktów, diagnozowanie i radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, mediacje a także diagnozowanie i podejmowanie działań wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Dodatkową wartością projektu będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także stworzenie zbioru dobrych praktyk w tym zakresie

 

Zakres projektu

  • nawiązywanie współpracy z instytucjami środowiska oświatowego;
  • prowadzenie badań we współpracy ze środowiskiem oświatowym;
  • organizacja konferencji szkoleniowych koncentrujących się na rozwoju wybranych umiejętności nauczycieli, pedagogów, wychowawców;
  • stała wymiana informacji pomiędzy środowiskiem nauki a środowiskiem praktyki w zakresie rzeczywistych i bieżących potrzeb oraz możliwości;
  • konsultowanie programów kształcenia pedagogów.

 

 

konferencje szkoleniowe

pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach

Przyczyny konfliktów i trudnych sytuacji w szkole i wybrane metody ich rozwiązywania

 

Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom możliwości diagnozy konfliktów w szkole a także wskazanie na wybrane metody ich rozwiązywania. Uczestnicy poznają przyczyny pojawiających się konfliktów oraz działania jakie mogą zostać podjęte zarówno na poziomie prewencji, jak i interwencji w szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest umiejętność rozwiązywania problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

W szczególności zostaną więc zaprezentowane możliwości wykorzystania mediacji jako metody, którą może wykorzystać nauczyciel w konfliktach szkolnych.

W ramach konferencji zostaną zrealizowane warsztaty dla nauczycieli Każdy uczestnik konferencji otrzymuje materiały, certyfikat oraz poczęstunek.

 

Termin: 29 września 2017 r.

Kształtowanie kompetencji nauczyciela w aspekcie realizacji procesu wychowania we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej.

 

Celem konferencji jest analiza, refleksja i diagnoza kompetencji wychowawczych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w kontekście nowych rozwiązań edukacyjnych. Permanentne doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych wkomponowane w tę profesję stanowi element rozwoju zawodowego nauczycieli. Kursy i szkolenia są zatem formą wzbogacania warsztatu pracy i mogą stanowić o efektywności projektowanych oddziaływań wychowawczych.

Niniejsza konferencja jest płaszczyzną korelacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w postaci wykładów oraz warsztatów metodycznych wzbogaconych o materiały dydaktyczne, publikacje i relacje z doświadczeń w postaci podręcznika dobrych praktyk.

Termin: 1 grudnia 2017 r.

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży

  Celem konferencji jest zapoznanie z problematyką zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz dobrymi praktykami w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Konferencja organizowana jest w partnerstwie z MZPPP Kielce oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Podzamcze Chęciny.

Termin: 19 stycznia 2018 r.

Zachowania ryzykowne. Diagnoza i refleksja


Program konferencji

- Społeczny kontekst zachowań ryzykownych
- Diagnostyka zaburzeń zachowania
- Procedury postępowania w sytuacjach trudnych
- Profilaktyczne aspekty przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym
- Współpraca szkoły z instytucjami w kontekście rozwiązywania problemów
- Prewencyjne działania policji
- Skala zachowań ryzykownych w świetle danych statystycznych
    
- Warsztaty:
- Współpraca szkoły ze środowiskiem, wsparcie, pomoc i wzajemne relacje
- Negocjacje i mediacje w sprawach trudnych
- Relacje społeczne. Umiejętności i zagrożenia 

Termin 25 maja 2018 r.

Alternatywne metody rozwiązywania problemów: negocjacje, mediacje, facylitacja

Celem konferencji jest zaprezentowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów takich jak negocjacje, mediacje i facylitacja. Uczestnicy poznają możliwości zastosowania tych metod w środowisku oświatowym a także rozwiną umiejętności ich konstruktywnego stosowania. Każdy uczestnik konferencji otrzymuje materiały, certyfikat oraz poczęstunek.

Program konferencji:

Wprowadzenie do konferencji
Negocjacje – kto w szkole negocjuje?
Nauczyciel mediatorem – możliwości i wymagane umiejętności
Obszary zastosowania mediacji w środowisku oświatowym.
Facylitacja jako metoda prowadzenia spotkań.
Facylitacja a rada pedagogiczna
Facylitacja z zebrania z rodzicami

Warsztaty:

Warsztat: Zasady skutecznych negocjacji
Warsztat: Mediacje w konfliktach między uczniami.
Warsztat: Facylitacja jako metoda prowadzenia zebrań z rodzicami.
Warsztat: Metody twórczego rozwiązywania problemów.

 

Termin: 16 marca 2018 r.

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

 

Informacja o plikach cookies i RODO